สินเชื่อสำหรับ
รีไฟแนนซ์บ้าน

ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม

3.29

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.16% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.49

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.22% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.49

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.23% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

3.69

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.29% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

3.59

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.26% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน
ขอหรือไม่ขอวงเงินเพิ่ม

3.79

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.32% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน
ขอหรือไม่ขอวงเงินเพิ่ม

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.16% - 6.99% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon home fire

ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
(3 ปีแรก)

icon home estimate

ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์,
ค่าอากรแสตมป์

icon money

วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า
3 ล้านบาท

icon saving

ดอกเบี้ย
ที่ดึงดูด

icon pie chart

สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกัน ไม่เกิน 85% ของ
ราคาประเมิน

สมัครวันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2567

สมัครวันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2567

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท
ขั้นต่ำ 300,000 บาท กรณีรีไฟแนนซ์แล้วขอวงเงินเพิ่ม
กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี
ระยะเวลากู้เมื่อนับรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ทางเลือกที่ 1 สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
1.99 % MRR - 6.46 % MRR - 4.16 % MRR - 2.00 % 3.29 % 6.16 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
2.19 % MRR - 6.26 % MRR - 3.96 % MRR - 2.00 % 3.49 % 6.22 %

หมายเหตุ

 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.16% - 6.22% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ทางเลือกที่ 2 สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
(ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 5.76 % MRR - 2.00 % 3.49 % 6.23 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 5.56 % MRR - 2.00 % 3.69 % 6.29 %

หมายเหตุ

 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.23% - 6.29% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ย กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน ขอหรือไม่ขอวงเงินเพิ่ม
ประเภทวงเงิน ประเภท อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ
วงเงินสินเชื่อบ้าน แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 5.66 % MRR - 2.00 % 3.59 % 6.26 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 5.46 % MRR - 2.00 % 3.79 % 6.32 %
วงเงินอเนกประสงค์ แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 3.26 % MRR - 2.00 % 5.99 % 6.93 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 3.06 % MRR - 2.00 % 6.19 % 6.99 %

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.26% - 6.99% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

รายละเอียดการสมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. อายุงาน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ≥ 1 ปีขึ้นไป **
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป ***

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
5. ผู้กู้หลักและกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง สามี ภรรยา (คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน)
6. รายได้ขั้นต่ำ

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. อายุงาน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
เฉพาะพนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป
≥ 1 ปีขึ้นไป **

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
5. ผู้กู้หลักและกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง สามี ภรรยา (คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน)
6. รายได้ขั้นต่ำ

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาเอกสาร ภพ. 30 และใบเสร็จ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 100% รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สูงสุด 3,210 บาท
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 • กรณีสมัครทำประกันชีวิตต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 • วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 80% (รวม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
 • วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
บาท/เดือน
ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ โดยข้าพเจ้ายอมรับ และ ของธนาคาร

เลือกวงเงิน และ อัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

0

บาท/เดือน

icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
1.1. สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance)

การรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่เสนออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ดีกว่าเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อบ้านที่มีอยู่กับธนาคารเดิม สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เหมาะกับคนที่ผ่อนบ้านหรือผ่อนคอนโดมาจนครบกำหนดสัญญา หรือหมดช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูก (ช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก) และมีความต้องการ ลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ลดค่างวดผ่อนบ้านในแต่ละเดือน รวมถึงช่วยยืดระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อบ้านด้วย

1.2. สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ( Cash-out Refinance)

การรีไฟแนนซ์ เพิ่มวงเงิน (Cash-out Refinance) หรือ รีไฟแนนซ์ กู้เพิ่ม คือ การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกับขอสินเชื่ออเนกประสงค์ ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ จากการประเมินราคาบ้านเพิ่มให้ โดยยอดอนุมัติสินเชื่อสูงสุดรวมกันไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกันนั้นๆ

รีไฟแนนซ์บ้าน กู้เพิ่ม เหมาะกับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน และมีความต้องการใช้เงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปิดหนี้บัตรเครดิต, ต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้าน, เงินต่อยอดหรือลงทุนธุรกิจ, ใช้สำรองจ่ายค่าเทอมลูก หรือ ค่าใช่จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ เป็นต้น

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดดอกเบี้ยบ้านได้สมใจแล้ว ยังมาพร้อมกับขอเสนอสุดคุ้มค่าที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นได้อีก ไม่ว่าจะเป็น

 • ฟรี ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก
 • ค่าจดจำนอง (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก)
 • ค่าเบี้ยประกัน MRTA (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและโปรแกรมที่เลือก)

 • เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance)

 • กู้เท่าที่จำเป็น และผ่อนชำระไหว
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา อยู่ระหว่าง 6.13% – 6.32% โดยคำนวณจากเงินวงกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อ้างอิง MRR = 9.25% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777
 • 2. Minimum Retail Rate (MRR) คืออะไร?
  ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ไว้ที่ 9.25% ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

  อัตราดอกเบี้ย MRR คืออะไร?


  Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถกำหนดระยะเวลาได้แน่นอน และอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าผู้มีวงเงินสินเชื่อกู้ยืมมากที่สุด ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR กับการขอสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะขึ้นอยู่กับรายได้และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ยื่นของสินเชื่อด้วย อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html
 • 3. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA และ MLTA
  การกู้เงินซื้อบ้าน หรือ ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการกู้ยืมที่มีภาระในการผ่อนเป็นระยะเวลานาน อาจจะ 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น ดังนั้น สถาบันการเงินหลายแห่งจึงมักจะเสนอการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้กู้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดกับผู้กู้ในระหว่างผ่อนบ้าน ทั้งนี้ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน มีทั้งหมด 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1. ประกัน MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่บริษัทประกันจะจ่ายชำระหนี้สินให้กับทางสถาบันทางการเงินแทนผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งวงเงินคุ้มครองของประกัน MRTA จะลดลงสอดคล้องกับยอดหนี้บ้านคงค้างที่ลดลงเรื่อย ๆ จากการชำระหนี้ในแต่ละงวด และเมื่อครบอายุสัญญาความคุ้มครองก็จะหมดไป


  2. ประกัน MLTA (Mortgage Level Term Assurance) คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ กล่าวคือ วงเงินคุ้มครองประกัน MLTA จะไม่ลดลงตามยอดคงค้างชำระ และนอกจากประกัน MLTA จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือแล้ว ยังมอบความคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวผู้กู้ซื้อบ้าน ประกัน MLTA จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือ รวมถึงมอบการคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย


  หมายเหตุ การสมัครใช้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ประกัน MRTA หรือ ประกัน MLTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

  4. Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?

  Loan to value ratio (LTV) คือ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดวงเงินที่ผู้กู้จะขอวงเงินซื้อบ้านได้ หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ LTV ก็คือ เกณฑ์ที่กำหนดว่า ผู้กู้จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำเท่าไรสำหรับการกู้ซื้อบ้าน


  โดยคิดจากอัตราส่วนของสินเชื่อต่อราคาบ้านที่ทางธนาคารสามารถให้สินเชื่อได้ เมื่อเทียบกับราคาบ้านที่ซื้อ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้านจำกัดที่ 70% ธนาคารจะสามารถปล่อยวงเงินสินเชื่อบ้านสำหรับบ้านราคา 1,000,000 บาทได้ไม่เกิน 700,000 บาท เท่ากับว่าทางผู้กู้จะสามารถกู้ยืมจากธนาคารได้สูงสุด 700,000 บาท และเงินส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาทจะมาจากเงินสดของผู้กู้เอง หรือที่เราเรียกกันว่า “เงินดาวน์”


  ซึ่งกำหนดเกณฑ์แบบนี้จะทำให้ธนาคารลดความเสี่ยงในการปล่อยกู้และป้องกันไม่ให้เกิดการกู้ซื้อบ้านมากเกินไปจนเกิดภาวะฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านราคาประเมินบ้านก็มีผลต่อการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อของธนาคารด้วยเช่นกัน


  5. รีไฟแนนซ์บ้าน ตอนไหนดี?

  รีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) คือ การที่เราขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่ หรือพูดง่ายๆ ให้เข้าใจก็คือ เปลี่ยนธนาคารที่เรากู้สินเชื่อบ้านปัจจุบัน ไปยังธนาคารแห่งใหม่ โดยจุดประสงค์ในการยื่นรีไฟแนนซ์ คือ เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน และทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง ส่งผลให้เราผ่อนบ้านหมดได้เร็วยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการยื่นรีไฟแนนซ์บ้านเป็นสิ่งที่คนซื้อบ้านหลายๆ คนนิยมกัน


  การรีไฟแนนซ์บ้าน นอกจากจะช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน หรือลดยอดผ่อนบ้านต่อเดือนน้อยลงแล้ว คุณยังสามารถขอวงเงินเพิ่มจากการรีไฟแนนซ์บ้านได้ด้วยเช่นกัน หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า การรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ทั้งนี้เพราะ เมื่อคุณทำการรีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารแห่งใหม่ ธนาคารมักจะอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 90-95% ของราคาประเมินบ้าน ซึ่งคุณสามารถทำการขอกู้วงเงินเพิ่มได้คำนวณจากส่วนต่างของราคาบ้าน และยอดหนี้บ้านที่คงเหลือจากธนาคารเดิม


  การรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน เหมาะสำหรับ คนที่กำลังมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์ หรือ ต้องการวงเงินเพิ่ม เพื่อใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ต้องการซ่อมแซมต่อเติมบ้าน หรือ ต้องการวงเงินสำหรับลงทุนธุรกิจ เป็นต้น


  รีไฟแนนซ์บ้าน ตอนไหนดี? ช่วงเวลาที่เหมาะสมรีไฟแนนซ์บ้านนั้นควรยื่นขอรีไฟแนนซ์ทุกๆ 3 ปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถรีไฟแนนซ์ ไปยังสถาบันการเงินอื่น โดยไม่เสียค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด (prepayment fee) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ระบุไว้ด้วย บางแห่งอาจกำหนดระยะเวลาที่นานกว่านั้น และก่อนการรีไฟแนนซ์ทุกครั้ง เราควรพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมส่วนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการรีไฟแนนซ์ ว่าคุ้มค่าในการย้ายธนาคารหรือไม่


  6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีรายละเอียดดังนี้


  1. ค่าดำเนินการสินเชื่อ

  ค่าดำเนินการสินเชื่อโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0-1% ของวงเงิน หรือบางธนาคารอาจจะมีการยกเว้นในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท ถ้าหากเกินกว่านั้นจะเรียกเก็บที่ 0.1%


  2. ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน

  คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าได้ตกลงกับทางโครงการเป็นอย่างไร แต่สำหรับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะฟรีค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน


  3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน

  สำหรับค่าจดจำนองหลักประกันปกติจะคิดที่ 1% ของเงินจำนอง


  4.ค่าอากรแสตมป์

  ปกติการรีไฟแนนซ์บ้าน จะมีค่าอากรแสตมป์จะอยู่ที่ 0.05% ของราคาขายแต่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่สำหรับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะฟรีค่าอากรแสตมป์


  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html
 • ตัวอย่างข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนในการกู้ยืม

  ยอดเงินกู้ 1,000,000 บาท
  รายละเอียด Refinance กับ CIMB Thai ผ่อนบ้านกับธนาคารเดิม
  ระยะเวลากู้ 3 ปี 3 ปี
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.19% 6%
  ค่าใช้จ่าย - -
  ค่าจดจำนอง 1% ขอวงเงิน (ลูกค้าเตรียมจ่ายที่กรมที่ดิน) 10,000 -
  ค่าประเมินราคา - -
  ค่าอากรแสตมป์ - -
  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย - -
  รวมดอกเบี้ยตลอดระยะเวลากู้ 86,667 175,363
  รวมเงินต้น+ค่าใช้จ่าย+ดอกเบี้ยตอกระยะเวลากู้ 1,096,667 1,175,363

  หมายเหตุ คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.19%

  สมัคร
  เลย
  icon arrow