ข้อตกลงการใช้บริการ

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้) ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ในช่องการทางสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น
 • ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ซึ่งนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากได้รับอนุญาตจากธนาคาร

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ

 • ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยคณะผู้จัดทำของธนาคาร ประกอบขึ้นจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคาร การรวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการนำเสนอบนเว็บไซต์ ธนาคารมิอาจรับรองความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความต่อเนื่อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด จึงขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยัน การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูล จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือแนะนำ ธนาคารก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้และผู้อื่นใดที่ผู้ใช้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งสิ้น
 • ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ธนาคารไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เอง ดังนั้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความไม่ทันสมัยของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ของ Computer หรือ ปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจหรือโดยการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์ (Unauthorized Access) หรือการทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) หรือ การลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ (Unauthorized Interception) หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจ (Unauthorized Use of Computer) หรือการแก้ไขหรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Alteration of or Damage to Computer Programs) หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Espionage) หรือการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Forgery) หรือการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ธนาคารทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดเว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียว
 • ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใดๆ ทั้งสิ้น ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น ในการที่ผู้ใช้หรือบุคคลใดติดต่อทำการค้า หรือธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะพึงคาดหมายได้หรือไม่ก็ตาม การส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรับบริการจดหมายข่าวธนาคาร การจำหน่ายสินทรัพย์ สมัครงาน การติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูล หรือส่งข้อร้องเรียนในบริการธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร การส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และหรือทางอีเมล์จะไม่เป็นความลับ และธนาคารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ การเชื่อมโยงกับ Web Site ของบุคคลที่สาม
 • เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นธนาคารจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้
 • การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
 • ธนาคารสามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ธนาคารสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร