อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 0.69% MRR - 0.350% 6.66% 6.89%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 0.39% MRR - 0.350% 6.96% 6.99%
  • หมายเหตุ :
    1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
    2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 2.20% MRR - 0.85% 5.55% 6.40%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 1.70% MRR - 0.85% 6.05% 6.59%
  • หมายเหตุ :
    1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
    2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60