อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 2.61% MRR - 2.000% 4.74% 5.20%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.31% MRR - 2.000% 5.04% 5.27%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 2.91% MRR - 2.000% 4.44% 5.12%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.61% MRR - 2.000% 4.74% 5.20%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.44% MRR - 2.000% 4.44% 5.12%
ไม่ทำประกันชีวิต 4.74% MRR - 2.000% 4.74% 5.20%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปีเท่านั้น
  2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 3.06% MRR - 2.000% 4.29% 5.08%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.76% MRR - 2.000% 4.59% 5.16%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.29% MRR - 2.000% 4.29% 5.08%
ไม่ทำประกันชีวิต 4.59% MRR - 2.000% 4.59% 5.16%

ทางเลือกที่ 3

ประเภท ปีที่ 1 - 5 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.99% MRR - 2.000% 4.99% 5.21%
ไม่ทำประกันชีวิต 5.29% MRR - 2.000% 5.29% 5.33%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63