อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.86% MRR - 2.15% 2.49% 4.49%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.66% MRR - 2.15% 2.69% 4.55%
  • หมายเหตุ :
    1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
    2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.76% MRR - 2.15% 2.59% 4.52%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.46% MRR - 2.15% 2.89% 4.60%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.52% MRR - 2.15% 2.83% 4.58%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.22% MRR - 2.15% 3.13% 4.67%
  • หมายเหตุ :
    1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
    2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63