นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ก่อนใช้บริการนี้ คำบอกกล่าวนี้ ถือเป็นสัญญาระหว่างท่าน (ผู้ใช้) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ผ่านทางช่องทางบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งผูกผันกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ กรุณาหยุดการเรียกใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ธนาคารตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้ สำหรับการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้กับธนาคาร ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับธนาคารจะเก็บรักษา และดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร

ระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

  1. ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการของธนาคาร โดยจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ กับให้กับผู้ใช้โดยคำนึงถึงนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด
  2. ธนาคารจะใช้ระบบการจัดการสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือจากผู้ให้บริการภายนอก โดยที่ดัชนีวัดจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) ธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการ จะส่งข้อมูลผ่าน Cookie ไปติดตั้งไว้ที่ Web Browser ของผู้ใช้ และมีเลขอ้างอิงที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มตัวอย่าง (Random) โดยเลขอ้างอิงนี้จะเป็นเลขอ้างถึงผู้ใช้ เพื่อผลการนับจำนวนผู้ใช้เท่านั้น
  3. ธนาคารจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษา ข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตน ในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสอื่นๆ ในบริการที่จัดเตรียมไว้ เป็นความลับ