อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.86% MRR - 2.000% 2.49% 4.60%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.66% MRR - 2.000% 2.69% 4.65%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.46% MRR - 2.000% 2.89% 4.71%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.16% MRR - 2.000% 3.19% 4.79%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 12
ทำประกันชีวิต 0% MRR - 4.045% MRR - 4.045% MRR - 2.000% 3.03% 4.74%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.717% MRR - 3.717% MRR - 2.000% 3.33% 4.83%

ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 12
ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.936% MRR - 3.936% MRR - 2.000% 3.13% 4.770%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.608% MRR - 3.608% MRR - 2.000% 3.43% 4.850%

  • หมายเหตุ :
    1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
    2. MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564