อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 3.66% MRR - 2.000% 3.69% 4.93%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.36% MRR - 2.000% 3.99% 5.01%

  • หมายเหตุ :
    1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
    2. MRR = 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 63