1. รายการส่งเสริมการขายนี้ลูกค้า 1 ราย สามารถเลือกได้เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น
 2. ดอกเบี้ย 9%ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 1 ปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 3. ดอกเบี้ย 11.84%ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 4. ดอกเบี้ย 12%ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 5. ดอกเบี้ย 13.33%ต่อปี อายุสัญญาสูงสุดเท่ากับ 36 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 6. ดอกเบี้ย 15%ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 7. ดอกเบี้ย 18%ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 8. ดอกเบี้ย 10.99%ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 80,000 บาทขึ้นไป
 9. ดอกเบี้ย 11.99%ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 36 เดือน สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 80,000 บาทขึ้นไป
 10. วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาทธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของรายการส่งเสริมการขายนี้หรือปฎิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้ หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อธนาคาร
 11. กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อน สิ้นอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรกธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1%ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 12. หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด(ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด)ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้นจนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 13. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆตามรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งคำตัดสินเของธนาคารถือเป็นที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 14. พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

หมายเหตุพนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

 • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)