วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash

  • โอนวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
  • สบายจ่ายคืนขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 5%ของยอดเงินค้างชำระขึ้นอยู่กับจำนวนใดสูงกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สมัครวันที่ 1 มี.ค ถึง 30 มิ.ย.63

  วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
  พนักงานที่มี
  รายได้ประจำต่อเดือน(บาท) : 50,000
  ดอกเบี้ยพิเศษ 5.55%ต่อปี (CLR-14.45%)
  นาน 5รอบบัญชีแรก
  หลังพ้นจาก
  ดอกเบี้ยพิเศษ
  รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็น
  ดอกเบี้ย18%ต่อปี (CLR-2%)
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
  เท่ากับ(บาท)
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้
  พนักงานที่มี
  รายได้ประจำต่อเดือน(บาท) : 30,000
  ดอกเบี้ยพิเศษ 7.30%ต่อปี (CLR-12.7%)
  นาน 12รอบบัญชีแรก
  หลังพ้นจาก
  ดอกเบี้ยพิเศษ
  รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็น
  ดอกเบี้ย14.60%ต่อปี (CLR-5.4%)
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
  เท่ากับ(บาท)
  50,000
  พนักงานที่มี
  รายได้ประจำต่อเดือน(บาท) : 30,000
  ดอกเบี้ยพิเศษ 9%ต่อปี (CLR-11%)
  นาน 9รอบบัญชีแรก
  หลังพ้นจาก
  ดอกเบี้ยพิเศษ
  รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็น
  ดอกเบี้ย24%ต่อปี (CLR+4%)
  วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
  เท่ากับ(บาท)
  สูงสุด 5 เท่าของรายได้
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
  • ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อพร้อมใช้ในการโอนวงเงินสินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านเอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking รองรับสำหรับ Android เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป หรือ I Phone 6 และ IOS 10 ขึ้นไป)
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR)ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 1/ 2561 ปัจจุบัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศกำหนด
  • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด)ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย 25%ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสีย ประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  หมายเหตุ : พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
 • ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

  50,000

  (บาท)

 • วงเงินสินเชื่อ

  500,000

  (บาท)