ลงทะเบียน

มาตราการช่วยเหลือลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคาร ได้ประกาศกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ารายย่อยในสินเชื่อแต่ละประเภท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

สำหรับลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาว โดยยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไป เพื่อให้ค่างวดลดลง และลดอัตราดอกเบี้ย หรือ

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) และมีการลดดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อไม่มีหลักประกัน หรือ

 • เปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เป็นสินเชื่อผ่อนชำระรายเดือน

 • ข้อควรทราบเงื่อนไข เกณฑ์พิจารณา เเละการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาสำหรับลูกค้าแต่ละราย” สอบถามอื่นๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อสาขาในวันและเวลาทำการ หรือ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในคำขอใช้บริการนี้ ธนาคารจะเก็บใช้ และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือตามมาตรการ ช่วยลูกค้า

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ยื่นต่อธนาคาร เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องได้ ตามวิธีที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

  ระบบเว็บไซต์ลงทะเบียนอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงชั่วคราว
  โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเรื่องมาตรการช่วยเหลือฯ ในระหว่างทำการแก้ไขนี้ ได้ 2 ช่องทางคือ

  • ติดต่อผ่าน CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777
  • ติดต่อผ่าน Email : covid19cimbthai@cimbthai.com