1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ อพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ โกดัง โรงงาน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ (สำหรับการพาณิชย์)
  2. LTV สูงสุด 60% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
  3. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
  4. ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
  5. เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
  6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  7. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

  1. เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  2. เรียกเก็บ ค่าอากรสแตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  3. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ