คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน
  อาชีพ:
  พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน 6 เดือนขึ้นไป *
  อาชีพ:
  พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
  เฉพาะพนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/ หัวหน้างานขึ้นไป
  อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป **
  • หมายเหตุ :
   1. อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้
    หากมีเอกสารยืนยันหรือ สามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
   2. ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
 4. รายได้ขั้นต่ำ
  กรณีกู้เดี่ยว
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  30,000 บาทขึ้นไป
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  30,000 บาทขึ้นไป
  กรณีกรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้หลัก
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  30,000 บาทขึ้นไป
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  30,000 บาทขึ้นไป
  กรณีกรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้รอง
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ
  กรณีกรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้หลัก+กู้รอง
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  30,000 บาทขึ้นไป
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  30,000 บาทขึ้นไป
  • หมายเหตุ :
   1. ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร
 5. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 1. สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เอกสารส่วนตัว : - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ : - สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน
- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
เอกสารหลักประกัน : - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
- สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ
เอกสารส่วนตัว : - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ : - สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
- สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
เอกสารหลักประกัน : - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน