สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน

สำหรับลูกค้าใหม่ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอส่งเอกสารผ่าน แมสเซนเจอร์ ทราบผลอนุมัติภายใน 3 ชม สมัครได้ทุกที่ ทุกเวลา

หมายเหตุ ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครสินเชื่อของท่านในช่วงเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.99% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
19.99% ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9.99% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
14.00% ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน
14.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
16.99% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
17.99% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน หรือ
เท่ากับ 36 เดือน
สินเชื่อบุคคล ExtraCash สำหรับพนักงานประจำ
พนักงานประจำรายได้ (Income) ดอกเบี้ยพิเศษ หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
รายได้ ประจำ 30,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นไป
7.3% ต่อปี
12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 ปรับดอกเบี้ยเป็น 14.60% ต่อปี 50,000 บาทเท่านั้น
9% ต่อปี
9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ยเป็น 24% ต่อปี 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
รายได้ รวม 30,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นไป
11.88% ต่อปี
24 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 25 ปรับดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี สูงสุด 500,000 บาท
รายได้ ประจำ 50,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นไป
5.55% ต่อปี
5 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

รายละเอียดการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้
3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี หรือ 19.99% ต่อปี
3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี หรือ 14.99% ต่อปี หรือ 16.99% ต่อปี หรือ 17.99% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี
3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.99% ต่อปี

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน )
สมัครวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.99% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
19.99% ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9.99% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
14.00% ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน
14.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
16.99% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
17.99% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.99% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน หรือ
เท่ากับ 36 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14.99% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีประวัติเคยกู้ซื้อรถยนต์มูลค่า 300,000 ขึ้นไป
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่เกิน 3 แห่ง โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียด การขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ NonBank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9.99% ถึง 25% ต่อปี

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. อายุ 21 - 60 ปี
2. สัญชาติไทย
3. รายได้

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก
 • รายได้รวมต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี นาน 24 รอบบัญชีแรก

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ กรณี สมัครโปรแกรม Day 1 Cash
3. เอกสารแสดงรายได้ สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัญชี (statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

4. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
สมัครวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สินเชื่อบุคคล ExtraCash สำหรับพนักงานประจำ
พนักงานประจำรายได้ (Income) ดอกเบี้ยพิเศษ หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
รายได้ ประจำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 7.3% ต่อปี
12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 ปรับดอกเบี้ยเป็น 14.60% ต่อปี 50,000 บาทเท่านั้น
9% ต่อปี
9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ยเป็น 24% ต่อปี 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
รายได้ รวม 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 11.88% ต่อปี
24 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 25 ปรับดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี สูงสุด 500,000 บาท
รายได้ ประจำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 5.55% ต่อปี
5 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อพร้อมใช้ในการโอนวงเงินวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านเอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking รองรับสำหรับ Android เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป หรือ IOS เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป)
 • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3%ต่อปี ของยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าค้างชำระทั้งจำนวนหรือจนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ :
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 20% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3% ถึง 25% ต่อปี

step1 step1
step2 step2
step3 step3
step4 step4

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมต้องสมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย?

บริการสมัครสินเชื่อออนไลน์ เป็นบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบความเป็นดิจิทัล ความรวดเร็ว ทุกอย่างสามารถทำได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา


 • สมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่มีข้อจำกัด แค่มีแอปพลิเคชัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพียงกรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร (link download) และรอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
 • ได้รับสิทธิพิเศษ จากรายการส่งเสริมการขาย ที่จัดไว้ให้กับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อทางช่องทาง แอปพลิเคชันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
 • รู้ผลอนุมัติสินเชื่อไว ภายใน 3 ชั่วโมง ทางธนาคารจะทำการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อภายใน 3 ชั่วโมงทำการ หลังจากธนาคารได้รับข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อครบถ้วน
 • 2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ด้วยตนเอง

  สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช และวงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช มีพร้อมให้คุณเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ


  1. สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช (Personal Cash)


  สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อเงินก้อน ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เพียงมีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยได้เลย


  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 14.99% ต่อปี อายุสัญญา 24 เดือน สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป


  หมายเหตุ :สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด และมีระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 72 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการ และ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา)


  2. วงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช (Extra Cash)


  วงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช (Extra Cash) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อหมุนเวียน ที่คุณสามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง (สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน หรือ เบิกถอนได้สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน) ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ตลอด 24 ชั่วโมง


  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 11.88% ต่อปี (CLR – 8.12%) นาน 24 รอบบัญชีแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป


  หมายเหตุ :วงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตามยอดเงินต้นคงค้าง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนวงเงิน และดอกเบี้ยจะถูกคิดเมื่อมีการเบิกถอนวงเงินเท่านั้น สามารถเลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระยอดขั้นต่ำ 5% หรือ 500 บาท


  *CLR = 20% ต่อปี

  3. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
  สินเชื่อบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือ บริการสินเชื่อที่คุณสามารถสมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด คือ

 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

 • ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน (สำหรับการสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธนาคาร)
 • 4. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช หรือ บริการ Day-1 cash ของวงเงินพร้อมใช้สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • 5. วงเงินอนุมัติสินเชื่อ สูงสุดเท่าไหร่?
 • สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 20,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • วงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 • หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
  6. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ
  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และคุณสามารถสมัครสินเชื่อ ธนาคารซีไอเอ็มบี ได้ที่(link download) ดาวน์โหลดได้เลย ทั้งระบบ IOS และ Android

  สมัคร
  เลย